Hopp direkte til innhold

Sette opp farvannsskilt eller navigasjonsinnretninger?

Farvannsskilt omfatter varsels-, forbuds- og opplysningsskilt. Navigasjonsinnretninger er fyrlys, sjømerker, lykter, radarsvarere, radionavigasjonssystemer og AIS-navigasjonsinnretninger.

Begge gir veiledning til dem som ferdes på sjøen. Man må ha tillatelse fra Kystverket for å sette opp, fjerne, flytte, endre eller tildekke både farvannsskilt og navigasjonsinnretninger. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke om slik tillatelse.

Søke om tillatelse

Det følger av havne- og farvannsloven § 10 tredje ledd at farvannsskilt og navigasjonsinnretninger bare kan settes opp, fjernes, flyttes, endres eller tildekkes etter tillatelse fra departementet. Departementets myndighet er delegert til Kystverket.

Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger av 19. desember 2012 har blant annet bestemmelser om utforming og tekniske spesifikasjoner for farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, og hva en søknad om tillatelse skal inneholde. Kystverket har i tillegg fastsatt retningslinjer for utforming, tekniske krav til og plassering av navigasjonsinnretninger. Videre er Farledsnormalen relevant.

Vi har laget en selvbetjeningsløsning som leder deg gjennom søknadsprosessen, som sikrer at du enklest mulig får levert en komplett søknad.

Gå til vår selvbetjeningsløsning

Dersom du ikke ønsker å bruke selvbetjeningsløsningen kan du søke ved å sende en e-post til , bruke eDialog eller vanlig post til til vår postadresse: Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund. 

Hvem kan søke?

Merk at tillatelse til oppsett mv. av farvannsskilt eller navigasjonsinnretning kan gis til kommuner eller bedrifter, eventuelt velforeninger etter en konkret vurdering. Kystverket vil vurdere om søker evner å ha ansvar for vedlikehold mv., jf. forskrift om farvannsskilt § 6, og om det senere vil være mulig og gjennomførbart å ilegge pålegg etter havne- og farvannsloven § 10 fjerde ledd. Tillatelser etter § 10 tredje ledd gis derfor ikke til privatpersoner (i betydning enkeltpersoner).

Dersom den som skal eie farvannsskilt eller navigasjonsinnretning vil bruke fullmektig i søknadsprosessen, så må fullmektigen legge frem skriftlig fullmakt fra tiltakseier sammen med søknaden om tiltaket. Dette følger av forvaltningsloven § 12 siste ledd. Dersom fullmektigen er advokat, er det ikke nødvendig at denne legger frem slik fullmakt.

Se også informasjon om gjeldende farvannsskilt og filer for produksjon av skilt.

Til toppen