• Kva er Kystverket?

  28.06.2011 | Seksjon | Om Kystverket

  Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

 • Innseiling Hjertøysundet

  08.06.2020 | Seksjon | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  utdjupe farleia gjennom Hjertøysundet sør for Molde. Utdjupinga vil gi farleia gjennom Hjertøysundet ei breidde på 50 meter med ei djupne på 6 meter under sjøkartnull. Dagens djupne er mellom 3 og 5.5 meter

 • Statsbudsjettet 2014

  05.12.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Om Kystverket | Stad skipstunnel

  For Kystverket inneber forslaget til statsbudsjett for 2014 mellom anna 525 millionar kroner til fiskerihamner og farleier, samt ytterlegare styrking av beredskapen mot akutt forureining. Samtidig styrkast

 • Innseiling Grenland

  26.10.2016 | Seksjon | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  i gang. Utbedringen av farleia skal gi bedre framkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken, og skal bidra til å redusere risikoen for uhell som kan føre skade på både liv og miljø.

 • Foreslår 42 millioner kroner ekstra til Kystverket

  12.05.2016 | Artikkel | News | Om Kystverket | Statsbudsjettet

  med 42 millionar kroner i 2016. Dei foreslåtte midlane skal mellom anna brukast til nye arbeidsbåtar, trygging av farleier og mudringsarbeid i Ørakanalen ved Borg havn.

 • Måløysundet

  04.10.2011 | Artikkel |

  Kystdirektøren opna tirsdag den utbetra farleia gjennom Måløysundet i Sogn og Fjordane, som har vore ein flaskehals for skipstrafikken. Utbetringsprosjektet, som har kosta om lag 43 millionar kroner, omfattar

 • Opning Måløysundet

  24.08.2011 | Artikkel |

  Kystdirektøren opna tirsdag 22. august den utbetra farleia gjennom Måløysundet i Sogn og Fjordane, som har vore ein flaskehals for skipstrafikken. Utbetringsprosjektet, som har kosta om lag 43 millionar

 • Statsbudsjett 2013

  05.11.2012 | Artikkel |

  For Kystverket innebærer forslaget tilstatsbudsjett for 2013 mellom anna ca 500 millioner kroner til fiskerihavner og farleier, økte bevilgninger til BarentsWatch og styrking av sjøtransporten ved å avvikle

 • Dialogmøte farleistandardar

  05.11.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Regelverk

  I samband med Kystverket sitt arbeid med å utgreie nye standardar for farleiene, vert brukarar og interessentar invitert til dialogmøte i Ålesund 30. november.

 • NTP: Sjøtransport – effektiv transportform ved store godsmengder

  02.03.2012 | Artikkel |

  ynskjer å legge til rette for at stadig meir gods blir frakta på sjø i staden for på veg, også for den innanlandske varetransporten. Dette vil og kunne gje lågare klimautslepp og redusert miljøbelastning