• Nasjonale senter

  12.07.2019 | Artikkel |

  regionane er det etablert ulike senter som utfører nasjonale oppgåver på bestilling frå Kystdirektøren. I tillegg har etaten Beredskapssenteret og BarentsWatch-senteret som begge rapporterar til hovudkontoret

 • Havne- og farvannsloven

  15.01.2020 | Seksjon | Regelverk

  Ny havne- og farvannslov ble vedtatt 21. juni 2019 og gjelder fra 1. januar 2020. Loven erstatter dagens havne- og farvannslov (2009) og loslov (2014) og består av en farvannsdel og en havnedel.

 • Statsbudsjettet: Styrker transportplanleggingen

  05.12.2014 | Artikkel | Stad skipstunnel

  For å øke planleggingskapasiteten i Kystverket foreslås en økning på 20 millioner kroner til transportplanlegging, noe som blant annet omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for Stad skipstunnel.

 • Høring: Ny forskrift om havnestatistikk

  17.02.2014 | Artikkel |

  på høring forslag til forskrift om plikt til å gi opplysninger og statistikk ved transportplanlegging eller trafikkovervåkning i havner og farvann. Høringsfristen er satt til 22. oktober 2013.

 • Utredning om Longyearbyen havn

  06.12.2016 | Artikkel | News
 • Følg BLAST på nett

  29.06.2011 | Artikkel |

  hjemmeside. Kystverket deltar i flere av gruppene i prosjektet, som skal samhandle informasjon fra land og sjø.

 • Kart og geodata i Kystverket

  17.06.2016 | Artikkel |

  Geodata er en viktig del av Kystverket og vi har de senere årene bygd opp omfattende infrastruktur og tjenestetilbud innen fagområdet.

 • Regelverk

  25.02.2019 | Artikkel | Regelverk

  Her finner du lenker til relevante lover, forskrifter, rundskriv mv. i forbindelse med planmedvirkning (ikke uttømmende)

 • Prognoser over skipstrafikk

  10.10.2011 | Artikkel |

  Kystverket har som transportetat behov for gode prognoser over fremtidens skipstrafikk. For å sikre konsistens mellom ulike fagavdelinger i etaten skal det nå utarbeides ett felles sett med prognoser.

 • Verksemd

  30.05.2016 | Artikkel |

  Kystverket tek ansvar for sjøvegen, og produserer viktige fellesgode for samfunnet.