• Nasjonale senter

  12.07.2019 | Artikkel |

  regionane er det etablert ulike senter som utfører nasjonale oppgåver på bestilling frå Kystdirektøren. I tillegg har etaten Beredskapssenteret og BarentsWatch-senteret som begge rapporterar til hovudkontoret

 • Prisbelønnet datasystem gir sikrere sjøkart

  17.08.2012 | Artikkel |

  Kystverket gjort et kvantesprang og tatt i bruk et innovativt og internasjonalt anerkjent datasystem for å håndtere våre nautiske installasjoner. Produksjonslinja mellom Kystverket og Kartverkets sjødivisjon,

 • – Respektér sikkerhetsavstanden

  07.08.2019 | Artikkel | Havner og farleder | News

  grunner, og samtidig skal sjømerker i havna og i farleden oppdateres. Prosjektet omfatter en del sprengningsarbeid under vann. Nå advarer byggeleder Håkon B. Teigen båtførere mot å komme for nær anleggsriggen

 • Hva skal vi gjøre?

  08.11.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Kystverket skal utbedre farleden inn til Farsund ved å gjøre den dypere i tre områder samt oppgradere seilingsmerkene. Utdypingen vil generere masser som skal benyttes til å fylle ut et kommunalt område

 • Moderniserer norske sjømerker

  26.04.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News

  får Kystverket penger til å fjerne hele vedlikeholdsetterslepet på lykter og sjømerker. Det satses mer på teknologi og digitalisering. – Mer sjøsikkerhet for pengene, lover kystdirektøren.

 • Kystverket på Alnes opplevelsessenter

  07.10.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur | Maritime tjenester | News | Om Kystverket | Rederi

  Som en del av opplevelsessenteret som er knyttet til fyrstasjonen på Alnes utenfor Ålesund, har Kystverket en permanent utstilling. Utstillingen er i form av tre skjermer, der man interaktivt kan lære

 • Gjennomgår alle farledene i landet

  15.02.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  med hovedleder, og 12 085 kilometer med bileder langs hele norskekysten skal gjennomgås systematisk. Målet for gjennomgangen er å se på muligheten for å merke kysten på en smartere og mer innovativ måte

 • Merking av petroleumsinnretninger

  18.03.2019 | Artikkel | Regelverk

  Merking av petroleumsinnretninger skal utføres i overensstemmelse med forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 71.

 • Legger om systemet for fyrlykter

  17.04.2019 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner og farleder | News

  Kystverket er i gang med endringer på sjømerkene langs norskekysten. Dette er et ledd i arbeidet som Kystverket har igangsatt for omlegging av fyrlyktesystemet fra et særnorsk til den internasjonale IALA-standarden

 • Neste generasjon sjømerker

  21.10.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  utviklet et nytt sjømerke, og videreutviklet et annet sjømerke, som etter hvert vil bli å finne langs hele kysten. De første merkene i ordinær bruk er nå satt ut ved Sandsøya i Møre og Romsdal, og ble høytidelig